60
   Wednesday
   65 / 50
   Thursday
   64 / 53
   Friday
   63 / 54